Візитка відділень

ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ

 

Завідувач відділення - Черненко Вікторія Юріївна (тел. 0635824511)

Основними завданнями відділення є виявлення талановитої молоді та формування її пізнавальної та практичної компетенції:

 • мотивація;
 • ознайомлення учнів з майбутньою пізнавальною діяльністю;
 • побудова схеми проведення дослідження, ходу його виконання;
 • виконання дослідницької роботи;
 • аналіз одержаних результатів;
 • написання висновків та оприлюднення результатів.

Секції відділення:

Хімія – дуже конкретна наука, стосується незліченних корисних і шкідливих речовин навколо нас і всередині нас. У наші дні хімія стала могутньою зброєю цивілізації, сировинною базою практично всіх галузей промисловості і сільського господарства.

Селекція і генетика – навчає законів спадковості і мінливості, методів виведення і покращення нових порід тварин, сортів рослин, штамів мікроорганізмів.

Загальна біологія та біологія людини – вивчає життя і ті особливості, які характерні для всіх видів живих істот; процеси життєдіяльності, розвиток, походження, еволюцію та географічне розселення людей.

Мікробіологія – розділ біології, що  вивчає мікроорганізми, в основному віруси, бактерії, гриби, водорості й найпростіші.

Медицина вивчає людину у здоровому і хворобливому стані з метою зміцнення його здоров'я, охорони від хвороб і лікування. У цій галузі велику роль відіграє логічне мислення, підкріплене науковими знаннями і фактами.

Психологія – вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення яких зображено в цих явищах.

Медіапсихологія розділ психологічної науки, що розглядає особистість в контексті взаємодії з сучасними засобами комунікації, як індивідуальними, так і масовими, вивчає психологічні закономірності відносин і поведінки людей в медіапросторах.

Валеологія − наука про фундаментальні закони духовного, психічного і фізичного здоров'я як окремої особи, так і всього суспільства загалом.

 

ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ

Завідувач відділення - Піліна Аліна Миколаївна (тел. 0634539594)

МЕТА РОБОТИ ВІДДІЛЕННЯ: виявлення, підтримка та розвиток творчих, здібних, обдарованих і талановитих школярів столиці, які цікавляться економічними науками.    

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:

 • залучення творчо обдарованих учнів до науково-дослідницької, експериментальної та пошукової діяльності у сфері економічних наук;
 • допомога у набутті знань, вмінь та навичок для написання науково-дослідницької роботи;
 • формування та підтримка інтелектуального потенціалу у юних дослідників.    

Секція економічної теорії та історії економічної думки. Учні вивчають загальні закономірності господарського життя, економічні закони суспільства та основну проблему економічного життя людства та економічної науки – обмеженість ресурсів та безмежність людських потреб. Економічна теорія – це система наукових поглядів на господарське життя суспільства, яка дає всебічне уявлення про закономірності його розвитку та не лише пояснює, як відтворюється суспільство, а й сприяє його розвитку, запобігає повторенню деяких негативних економічних явищ, дає можливість прогнозувати майбутній розвиток економіки.

Основною метою вивчення економічної теорії та історії економічної думки є формування системи знань про економічні відносини як суспільну форму виробництва, проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурсів і шляхи забезпечення суспільних потреб у різних суспільно-економічних системах.

Секція мікроекономіки та макроекономіки. Старшокласники, які обрали цю секцію, вивчають основні закономірності функціонування ринкової економіки на рівні товаровиробника та споживача і визначають механізм прийняття рішень господарюючими суб’єктами, які прагнуть досягти максимального задоволення потреб в умовах використання обмежених ресурсів.

Мікроекономіка розглядає ринок як спосіб організації економічної діяльності людей, форму їх взаємодії як механізм координації їхніх рішень. Ринок визначають як місце зустрічі покупця і продавця; як групу економічних суб’єктів, що взаємодіють між собою для обміну товарами чи послугами.

Макроекономіка досліджує господарську діяльність та взаємодію всієї сукупності економічних суб’єктів. Об’єктом макроекономіки є економічна система, діяльність якої спирається на історично визначені форми виробничих відносин та адекватні їм механізми регулювання економічної діяльності. Суб’єктами макроекономіки виступають: сектор домашніх господарств, підприємницький сектор, держава та зовнішній економічний сектор.

Секція фінансів, грошового обігу та кредиту. На заняттях вивчається сукупність грошових коштів, що перебувають у розпорядженні підприємства (особи, сім’ї, держави), а також система їх формування, розподілу та використання.

Завдання секції полягають у: вивченні теоретичних основ організації фінансової діяльності суб’єктів господарювання; розумінні особливостей фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних форм організації бізнесу; оволодінні знань з питань формування власного капіталу; визначенні методів і джерел внутрішнього та зовнішнього фінансування підприємств; формуванні знань у сфері дивідендної та зовнішньоекономічної політики; вивченні основ організації фінансово-інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання; оволодінні методикою проведення фінансового контролінгу та бюджетування на підприємствах.

Предметом вивчення у секціїє фінансові відносини, які виникають у процесі мобілізації фінансових ресурсів для фінансування виробничо-господарської діяльності суб’єктів господарювання та пошук шляхів найефективнішого функціонування.

 

ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА

Завідувач відділення - Кот Тетяна Юріївна (тел. 0973699132)

Основною метою діяльності Київської Малої академії наук учнівської молоді загалом і відділення філософії та суспільствознавства зокрема, є виявлення, підтримка та розвиток здібних, обдарованих і талановитих  школярів, підвищення їхнього інтелектуального рівня, ознайомлення зі специфікою та практикою роботи в галузі суспільних наукта освітніх наук, створення умов для подальшого професійного самовизначення.

СТРУКТУРА ВІДДІЛЕННЯ:

Секція «ПРАВОЗНАВСТВО»

Зараз в Україні особливої актуальності набувають питання правової освіти учнівської молоді. Дотримання вимог законодавства, послідовна реалізація основних прав і свобод людини і громадянина залежать від багатьох факторів, зокрема від рівня організації освіти, отримання знань про державно-правові явища.

Високий рівень культури суспільства, зокрема правової, є однією з важливих ознак правової держави, яка заснована передусім на принципах верховенства права і правового закону, поваги до основних прав і свобод людини і громадянина, а тому навчання у секції передусім передбачає: формування такої поведінки учнів, яка б відповідала правовим приписам;  виховання непримиренного ставлення до правопорушень з боку інших суб'єктів; висвітлення актуальних та проблемних питання теорії держави і права, а також провідних галузей права.

Ми маємо бути впевненими, що нове покоління юристів не розчарує своїх співгромадян низьким рівнем знань, невмінням застосовувати правоохоронні процедури, складати юридичні документи тощо.

Секція «ТЕОЛОГІЯ, РЕЛІГІЄЗНАВСТВО ТА ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ»

Релігієзнавство є органічною частиною системи дисциплін гуманітарного циклу. Вивчаючи природу феномена релігії, історію становлення й еволюції релігійних систем, сучасну релігійну ситуацію у світі та Україні, релігієзнавство істотно посилює світоглядний потенціал гуманітарних дисциплін.

З огляду на те, що релігієзнавство як навчальний предмет не викладається у школі та зважаючи на світський характер державних навчальних закладів та відокремлення школи від церкви, навчання у секції побудовано на засадах науковості, позаконфесійності та світоглядної нейтральності, свободи думки і совісті та відображає плюралістичний і науковий підхід до релігії – важливого елементу духовного життя народу.

Секція «ФІЛОСОФІЯ»

Формування у школярів основ філософського світогляду. Учні вчаться розуміти і цінувати роль філософського знання в самоствердженні людини, ідентифікувати соціальні та етичні проблеми, пов’язані з інформатизацією та глобалізацією сучасного світу. Вивчення філософії допоможе зрозуміти також сенс свободи і відповідальності особистості в сучасному суспільстві, розвинути смак до критичної оцінки історичних подій і фактів.

Секція «СОЦІОЛОГІЯ»

Особливе місце соціології в системі соціальних і гуманітарних наук полягає в тому, що вона сприяєформуванню знань про соціальну дійсність, пояснює логіку процесів соціального розвитку, формує соціологічну культуру та мислення. Вивчення соціального життя, соціальні зміни в суспільстві і соціальні події, з якими люди постійно стикаються, в яких беруть участь і які впливають на їхню поведінку, спосіб життя, становище в суспільстві.

Під час соціологічного аналізу вивчаються суб’єкти трьох рівнів спільності: суспільство, соціальні групи, особистість.Освоєння соціології є важливою складовою частиною освіти, що сприяє глибшому розумінню ними соціальної дійсності та визначенню свого місця в ній, концентрації особистих зусиль на вирішенні соціальних суперечностей.

Секція «ПЕДАГОГІКА»

Педагогічна наука – це скарбниця багатовікового досвіду навчання й виховання підростаючих поколінь, результат багаторічних досліджень закономірностей формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості. Знання закономірностей навчання й виховання, оволодіння формами і методами цієї діяльності – основа педагогічної майстерності, розвитку педагогічного мистецтва.

Оволодіваючи педагогікою, учні використовуючи досвід своїх попередників, відкриватимуть широкі горизонти та шляхи формування та вдосконалення особистості, насамперед, своєї.

ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ

Завідувач відділення - Курлова Зінаїда Олександрівна (тел. 0963098345)

Діяльність науковців, педагогічних працівників відділення наук про Землю КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» націлена на навчання учнів однієї із ключових компетенцій – інформаційної; формування уміння застосовувати географічні знання для пояснення та оцінки географічних процесів і явищ; формування здатності і готовності до використання географічних знань у повсякденному житті для: адекватної соціально відповідальної поведінки в навколишньому середовищі, його збереження, адаптації до умов проживання на певній території, самостійного оцінювання рівня впливу людини на клімат, безпеки довкілля як сфери життєдіяльності людини, розв’язання конкретних практичних завдань

У процесі навчання співробітники відділення використовують як традиційні форми та методи навчання з урахуванням здібностей та вікових особливостей дітей, так й інноваційні.

У відділенні працюють такі секції: географія та ландшафтознавство, геологія, геохімія та мінералогія, гідрологія, кліматологія та метеорологія, ГІС у географії.

Учні-члени відділення беруть участь у різноманітних заходах: лекторіях, наукових читаннях, науково-практичних конференціях, конкурсах.

Практичні заняття відділення проводяться на базі Українського гідрометеорологічного центру ДСНС України, Центральної геофізичної обсерваторії ДСНС України, гідрологічної станції «Київ», об’єднаної гідрометеорологічної станції «Київ», Інституту географії НАН України.

Здійснювати науковий пошук, проводити наукові дослідження учням допомагають вчені-географи зі світовим ім’ям, а також досвідчені фахівці наукових, державних установ, вищих навчальних закладів міста Києва.

ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

Завідувач відділення - Іваненко Ірина Миколаївна (тел. 0983169812)

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ: формування та розвиток знань, умінь, навичок і компетентностей в галузі гуманітарних наук, сприяння професійному самовизначенню, національне виховання, інтелектуальний розвиток, розкриття індивідуальних можливостей учнів.

СТРУКТУРА ВІДДІЛЕННЯ:

 • секція української мови;
 • секція української літератури;
 • секція літературної творчості;
 • секція фольклористики;
 • секція журналістики;
 • секція мистецтвознавства.

ОСНОВНІ ФОРМИ РОБОТИ:

 • творча співпраця з науковими установами НАН України, НАПН України, провідними вченими, педагогами;
 • науково-практичні конференції;
 • семінари-практикуми;
 • наукові читання;
 • наукові проекти;
 • проведення ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України;
 • проведення консультаційних занять (індивідуальних та групових) для учнів та вчителів навчальних закладів міста.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ В СЕКЦІЯХ ВІДДІЛЕННЯ:

 • створення творчих колективів учнів для опрацювання дослідницьких проектів;
 • публікації статей учнів у тематичних наукових збірниках;
 • публікації творчих робіт юних літераторів у щорічних збірках;
 • участь у науково-практичних конференціях та культурно-освітніх проектах;
 • проведення екскурсій, зустрічей, фестивалів, майстер-класів, семінарів;
 • співпраця із провідними науковцями країни.  

ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ

Завідувач відділення - Сивенко Софія Максимівна (тел. 0955103932)

Основними завданнями відділення є робота з обдарованою молоддю та формування у неї навиків наукової оцінки історичних подій та практичної компетенції:

 • мотивація;
 • знайомство з розмаїттям історичної проблематики та профільною спеціалізацію секцій;
 • методика наукового дослідження;
 • робота з першоджерелами;
 • патріотичне виховання;
 • профорієнтація.

Секції відділення:

Археологія – це наука, «озброєна лопатою», вивчає історію людства за залишками матеріальної культури.

Історія України –  вивчає появу, становлення, розвиток державотворчих традицій українців, особливості існування української держави протягом різних історичних періодів.

Всесвітня історія – дає можливість українцям пізнати та проаналізувати історію  країн світу, щоб  отримати необхідний досвід для інтеграції нашої держави у світовому просторі.

Історичне краєзнавство – галузь знання, що вивчає історію рідного краю,  життя визначних українців та культурну спадщину малої батьківщини.

Етнологія – наука,об’єктом вивчення якої є походження (етногенез), процес формування народу, його розселення, традиційна матеріальна і духовна культура, характерні риси його побуту, що визначають його як окремий самостійний етнос.     

ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК

Завідувач відділення - Ісаченко Олена Миколаївна (тел. 0990775572) 

Основними завданнями відділення є виявлення талановитої молоді та формування її дослідницької та практичної компетенції:

 • залучення інтелектуально та творчо обдарованих учнів до науково-дослідницької, експериментальної, пошукової та винахідницької діяльності у різних галузях екології;
 • задоволення потреб старшокласників у професійному самовизначенні і творчій самореалізації відповідно до їхніх інтересів та здібностей;
 • формування, поглиблення, систематизація знань, вмінь, навичок науково-дослідницької роботи  школярів у різних галузях екології, ознайомлення учнів з майбутньою пізнавальною діяльністю, побудова схеми та ходу проведення дослідження, виконання науково-дослідницької роботи, аналіз одержаних результатів;
 • формування та підтримка інтелектуального потенціалу у юних дослідників.

Секції відділення:

Екологія – складна, багатогранна дисципліна, основою якої є біогеографічні знання, але яка поєднує сьогодні усі природничі, точні, гуманітарні і соціальні науки, з метою пошуків шляхів оптимального розвитку людства на максимально далеку перспективу, вироблення нових методів збереження біосфери планети.

Гідроекологія – наука, що вивчає водні екосистеми, їхні структури і закономірності функціонування, зумовлені взаємодією гідробіонтів як між собою, так і з навколишнім водним середовищем.

Лісознавство та агрономія, охорона довкілля, збалансоване природокористування – вивчає питання збереження та відновлення лісових масивів України, структури та продуктивності агроценозів України, питання охорони довкілля та нових технологій збалансованого природокористування.

Екологія рослинного світу (ботаніка) – це наука, що вивчає рослинні організми, їхню будову,  еволюцію,  корисні властивості. Вишукує раціональні шляхи збереження й охорони флори, а також одержання й узагальнення нових знань про світ рослин у всіх проявах його існування.Ботаніка охоплює широке коло проблем: різноманіття рослинного світу, закономірності зовнішньої та внутрішньої будови рослин, їх систематику та родинні зв’язки, взаємовідносини з навколишнім середовищем, можливості та шляхи господарського використання рослин (наприклад, використання у ландшафтному дизайні). 

Екологія тваринного світу (зоологія) − наука про тварин, що вивчає різноманіття тваринного світу, будову і життєдіяльність тварин, їх поширення, зв'язок з місцем існування, закономірності еволюції тваринного світу. Вона тісно пов'язана з виробничою діяльністю людини, з освоєнням, реконструкцією і охороною тваринного світу Землі. Програма секції передбачає також ознайомлення з основами ветеринарії.

ВІДДІЛЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Завідувач відділення - Курсик Тетяна Василівна (тел. 0673055329)

Основними завданнями відділення є виявлення талановитої молоді; стимулювання та підтримка юних науковців, їхньої ініціативи та прагнень до саморозвитку та самореалізації в галузі іноземної філології; індивідуальний підхід до науково-дослідницької роботи.

У відділенні працюють секції англійської, німецької, французької, іспанської, італійської, польської мов, зарубіжної літератури.

Діяльність секцій іноземних мов передбачає сприяння формуванню у школярів навичок проведення дослідницької діяльності в галузі мовознавства, а також подальше підвищення рівня володіння іноземними мовами, розширення лінгвокраїнознавчої компетенції та загального кругозору.

Секція зарубіжної літератури є логічним розширенням і доповненням шкільного предмета та спрямована на: осягнення учнями феномена художньої літератури як мистецтва слова в розмаїтих формах національної своєрідності світової словесності; систематизацію загальних культурологічних знань й культурологічного осмислення прочитаного; здобуття умінь і навичок науково-дослідницької роботи; реалізацію творчих здібностей обдарованих учнів; підготовку до життя в конкретному історичному соціокультурному просторі.

Науково-дослідницька діяльність відділення передбачає різноманітні форми роботи:науково-практичні конференції; семінари-практикуми; наукові читання та наукові проекти; проведення ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України; проведення консультаційних занять для учнів та вчителів навчальних закладів міста.

ВІДДІЛЕННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК

Завідувач відділення - Дем'яненко Валентина Борисівна (тел. 0669374555) 

Навчально-дослідницька діяльність учнів відділення комп’ютерних наук поєднує ґрунтовну підготовку з інформатики з оволодінням інформаційно-комунікаційними технологіями та методами наукового пізнання, ознайомлення з логікою науково-дослідницького процесу. Науково-дослідницька діяльність учнів проходить на базі факультету інформатики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Аудиторії і лабораторії оснащені сучасними матеріально-технічними засобами: в кожній лабораторії учні мають можливість вивчати різні навчальні дисципліни інформатичного циклу, проводити комп’ютерні експерименти, досліджувати різні природні та соціальні явища і процеси за допомогою відповідних комп’ютерних моделей, користуватись мережею Internet, отримуючи необхідні відомості з усього світу.

ДЕТАЛЬНІШЕ...http://www.man.ii.npu.edu.ua/

 

ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ

Завідування відділеня - Назаренко Алла Миколаївна (тел.0638511395)

Мета роботи відділення математики полягає у формуванні в учнів компетентностей обдарованої особистості у процесі засвоєння математичних знань, усвідомлення цілісності та універсальності математичних методів опису законів природи,  техніки та соціальних явищ, забезпечення рівня математичної підготовки учнів, необхідного як для успішної самореалізації в сучасному динамічному соціальному середовищі, так і для забезпечення професійної орієнтації школярів в науковому просторі.

Основними завданнями відділення є формування таких компетентностей:

• пізнавальної: формування в учнів наукового світогляду, уявлень про ідеї та методи математики, її ролі у пізнанні дійсності, усвідомлення математичних знань як невід’ємної складової загальної культури людини, необхідної умови повноцінного життя в сучасному суспільстві; стійкої позитивної мотивації до навчання; ознайомлення з головними чинниками наукової діяльності; формування уявлення про сутність науково-дослідницької роботи;

• практичної: здобуття навичок науково-дослідницької діяльності у галузі математики; розвиток вміння правильно формулювати та вільно висловлювати свої думки, формування навичок презентації отриманих результатів дослідження та публічного виступу;

• творчої: розвиток творчих здібностей учнів до проведення пошукового, наукового дослідження у галузі математики; підвищення інтересу до математичної науки; формування логічного, аналітичного мислення, просторової уяви і мотиваційної сфери;

• соціальної: формування стійкого інтересу до математики та професійної діяльності, суттєво пов’язаної з математикою; залучення учнів до дослідницької діяльності, творчої ініціативи; розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери особистості.

Секції відділення:

Математика – фундаментальна наука, основи якої широко використовуються як у природничих та інженерно-технічних науках, так і майже в усіх сферах життєдіяльності людства. Як наука і навчальний предмет математика є унікальним засобом формування освітнього, розвивального та інтелектуального потенціалу особистості.

Прикладна математика – це застосування математичних методів і алгоритмів в інших галузях науки і практики, зокрема, це обчислювальна математика та обчислювальна інженерія. До цього напряму можна віднести, зокрема, такі розділи математики, як основи чисельного аналізу та їх застосування; елементи оптимізації в прикладних задачах; вибрані питання теорії наближень та їх застосування; комбінаторика, теорія ймовірностей і математична статистика, теорія графів, інтерполяція і екстраполяція; елементи теорії інформації та їх застосування; елементи теорії ігор та інші.

Математичне моделювання – це науковий підхід, пов’язаний з побудовою та використанням математичних моделей досліджуваних явищ чи систем для їх більш детального аналізу та забезпечення оптимізації функціонування. Як правило, математичне моделювання провадиться з використанням певних обчислювальних засобів і потребує від науковця володіння як математичним апаратом у певній галузі, так і сучасним програмним забезпеченням.

ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ

Завідувач відділення - Хован Ірина Вікторівна (тел. 0981332390)

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

Ознайомлення юних дослідників з початковою науковою роботою в галузі фізики та астрономії, сприяння у формуванні навичок самостійної дослідницької роботи і розвитку та реалізації творчого потенціалу обдарованої молоді.

ОСНОВНІ ФОРМИ РОБОТИ

Робота у відділенні фізики та астрономії відбувається поетапно:

 • на початку навчального року проводиться настановча сесія, на якій формулюється план роботи, йде розподіл учнів понаукових секціях;
 • упродовж навчального року проводиться навчання у формі лекцій, екскурсій, семінарів тощо; а також робота улабораторіях з науковими керівниками;
 • у січні-лютому проводиться ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, який складається з контрольної роботи з фізики та власне захисту дослідницьких робіт, які вихованці виконували протягом навчального року;
 • у березні переможці ІІ етапу направляються на ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України;
 • останнім етапом роботи є підсумкова сесія, на якій  вручаються дипломи переможцям ІІ етапу, підводяться підсумки і формулюються завдання на наступний навчальний рік.

Секції відділення:

Теоретична фізика  На заняттях секції «Теоретична фізика» учні засвоюють наукові фізичні знання за допомогою матеріалів підвищеної складності за даним курсом. Велику увагу приділено формуванню фізичного мислення із застосуванням емпіричного рівня пізнання навколишнього світу: від спостереження до висування гіпотез, пояснень наукових фактів із подальшою експериментальною перевіркою, і нарешті – до теоретичного узагальнення, окреслення в загальних рисах фізичної теорії.

Експериментальна фізика  Секція «Експериментальна фізика» допоможе дітям опанувати  фізичні явища, процеси поведінки та взаємодії тіл з вимірювальними приладами та системами.

Оптика та лазерна фізика  У секції «Оптика та лазерна фізики» учні вивчають природу оптичного випромінювання (світла), досліджують процеси випромінювання світла, його поширення в різноманітних середовищах і взаємодії з речовиною. Досліджують теоретичні та практичні аспекти роботи лазерів, а також суміжні галузі науки, такі як нелінійна та квантова оптика.

Біофізика Секція «Біофізика» спрямована на всебічну підготовку обдарованої молоді до науково-дослідницької діяльності з гармонійним поєднанням людини і законів природи, що відображено у двох прикладних науках біології та фізики. Вивчення біофізики допоможе навчитись моделювати процеси, які відбуваються в живих організмах та у техніці, ознайомитись із медичними та біологічними пристроями та приладами. Експериментальним методом пізнання учні-члени МАН зможуть описати окремі процеси, що відбуваються у живих організмах, на основі фізичних законів, які допоможуть встановити причинно-наслідкові зв’язки, що існують у живій і неживій природі та пояснити їх на фундаментальному рівні  закономірностей біофізики.

Аерофізика та космічні дослідження  У секції «Аерофізика та космічні дослідження» юні дослідники зможуть засвоїти основні фізичні процеси, які відбуваються в навколоземному космічному просторі; оволодіти навичками як теоретичного розв’язку задач, що мають місце в навколоземному середовищі, так і планувати методи аналізу процесів, як в нейтральній, так і в іонізованій складовій атмосфери Землі. Під час навчання велика увага приділяється порівнянню результатів досліджень із безпосередніми вимірами космічних апаратів та із наявними космічними моделями для опису процесів в космосі.

Астрономія та астрофізика  Секція «Астрономія та астрофізика» ознайомить з найбільш загальними законами генезису та розвитку небесних тіл: Сонячної системи, зірок, галактик та Всесвіту в цілому. Учні зрозуміють, що астрономія немислима без захопливих астрономічних спостережень!

ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК

 

Завідувач відділення - Ігнатова Станіслава Станіславівна (тел. 0675201399)

Відділення технічних наук є структурною одиницею КПНЗ «Київська мала академія наук учнівської молоді».

Участь у роботі відділення беруть учні 8−11-х класів загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю та науково-технічною творчістю.

 Навчальний процес у секціях відділення складається з теоретичних, практичних та консультативних занять. Заняття проводять фахівці профільних факультетів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

У навчальних програмах заплановано участь учнів у технічних конкурсах, тематичних виставках, лекторіях, круглих столах, конференціях, семінарах, профільних наукових школах МАН, зустрічах із вченими, науковцями та фахівцями, а також обов’язкове виконання науково-дослідницьких робіт за профілем секції та їх публічний захист у конкурсі учнівських науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України.

Структура відділення та напрямки наукового дослідження секцій

 

 ВІДДІЛЕННЯ СУСПІЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Завідувач відділення - Сухомлин Ольга Юріївна (тел. 0503397105)

Відділення суспільних комунікацій покликане залучити творчу молодь до фахового осмислення комунікацій, якими так щедро наснажене сучасне суспільство. Сьогодні ми всі є не лише споживачами, але й творцями контенту. Смартфон у руці та комп’ютер на столі дали кожному можливість долучитися до інформаційних потоків – вподобати сторінку, поширити те, що варте уваги, відкоментувати, написати своє враження, думку, поділитися досвідом, записати відео, відтворити подію. Але між контентом користувача (User Generated Content) та професійним комунікуванням все ж є різниця - розпізнати її, аналізувати особливості, розуміти проблеми, вміти відповісти на виклики – це те, чого можуть навчити педагогічні працівники відділення.

Форми роботи

 • тюторіали;
 • веб-конференції;
 • онлайн лекції;
 • ворк-шопи;
 • стріми;
 • вебінари;
 • спільна робота на онлайн платформах;
 • консультації з професійними журналістами та викладачами провідних університетів, які мають досвід закордонних стажувань.

Фотогалерея

foto
Підсумкова сесія Київської МАН
Всi фото more

Опитування

Адреси розташування веб-сайтів:

Волинське територіальне відділення МАН

Рівненське територіальне відділення МАН

Житомирське територіальне відділення МАН

Київське обласне територіальне відділення МАН

Київське територіальне відділення МАН

Чернігівське територіальне відділення МАН

Сумське територіальне відділення МАН

Львівське територіальне відділення МАН

Тернопільске територіальне відділення МАН

Хмельницьке територіальне відділення МАН

Вінницьке територіальне відділення МАН

Черкаське територіальне відділення МАН

Полтавське територіальне відділення МАН

Харківське територіальне відділення МАН

Луганське територіальне відділення МАН

Закарпатське територіальне відділення МАН

Івано-Франківське територіальне відділення МАН

Чернівецьке територіальне відділення МАН

Кіровоградське територіальне відділення МАН

Дніпропетровське територіальне відділення МАН

Миколаївське територіальне відділення МАН

Запорізьке територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН Київське територіальне відділення МАН Івано-Франківське територіальне відділення МАН